+ Lisa oma töö      

Ehitusprojekti etapid ja eesmärgid

21. juuli 2021 Hange.ee
Tagasi
Ehitusprojekti etapid , ehitusprojekti staadiumid, eskiisprojekt, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt

Mis on ehitusprojekt, mida selle erinevad etapid sisaldavad ja miks on need olulised? Sellest kõigest lähemalt järgnevas artiklis, mis annab täpsema ülevaate sellest, mida peaks enne iga vähegi keerukama objekti rajamist silmas pidama. Loodame, et see annab täpsema ettekujutuse, kuivõrd põhjalik ühe maja ehitamine võib olla.

Ehitusprojekteerimise põhitõed

Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum. See on põhjalik andmekogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjadest, juhenditest ja paljust muust. Et olla kliendile võimalikult lihtsasti loetav, siis hõlmavad need joonised endas graafikuid, tabeleid, skeeme ning muid aruandeid.  Ehitusprojekt on äärmiselt vajalik ka selleks, et taotleda kohalikult omavalitsuselt kirjalikku nõusolekut, ehitus- ja kasutusluba.

Korralikult teostatud projekteerimistöö kajastub ka kvaliteetses rajatises. Seda seetõttu, et projekt on ehitajale lähtepunktiks ja juhiseks, ning on teada, et vigast projekti ei saa parandada ka vilunud töömees. Selleks, et vältida vigu ja hilisema parandamise käigus kaasnevaid asjatult suuri lisakulusid, peab projekteerimine kohe alguses olema teostatud võimalikult detailselt. Silmas peab pidama kõiki asjaolusid, nagu näiteks ilmakaari, pinnast ja ilmastikutingimusi nagu tuule ja päikese liikumist. Vähem olulisem ei ole ka korrektne mõõtude arvutamine. 
Ehitusprojektile on riiklikult kehtestatud ka tingimused,  et see jääks kooskõlastusse tule- ja kasutusohutus nõuetega. Teada on, et mida suuremaks projekti maht kasvab, seda rohkem spetsialiste on tarvis kaasata. Tasub meeles pidada, et kvaliteetse rajatise projekteerimiskuludeks võib pidada ligikaudu 5-10% ehitushinnast. 

Nüüdisajal projekteeritakse paberi asemel üha enam erinevate arvutiprogrammide abil, mis võimaldavad kahedimensiooniliste jooniste najal ka 3D mudelid luua. Kui ruumilisust vaadelda ka läbi aja faktori, siis muutub mudel omakorda 4D projektiks. Mõned sellisteks levinumateks programmideks, mida arhitektid kasutavad on näiteks AutoCAD, ArchiCAD ja Rhinoceros.

Ehitusprojekti eri staadiumid:

  • Eskiisprojekt
  • Eelprojekt
  • Põhiprojekt
  • Tööprojekt
Et iga projekti etapp kannab endas erinevat funktsiooni on info edasi andmise lihtsustamiseks teha seda läbi erinevate projektide. Sedasi on erinevad projektid lugejale lihtsamine mõistetavad ja hoomatavad. Kuna tööprojekt ei sünni üleöö vaid kasvab välja aegamisi, siis jagunevad ehitusprojekti etapid tüüpiliselt neljaks — eskiisiks, eel-, põhi- ja tööprojektiks. Nende puhul on levinud ka vastavad lühendid — ES, EP, PP ja TP.  

Kui tegu on lihtsa juurdeehituse või väiksemat mõõtu objekti rajamisega, siis võib piirduda ka paari projekti staadiumi koostamisega. See kõik sõltub, nagu eelnevalt vihjatud — valmimisel oleva objekti keerukusest, sisust ja mahust. Kindlasti tasub enne mistahes projekti tellimist konsulteerida ka spetsialistiga, mida täpsemalt tellitav projekt hõlmama hakkab ja sisaldama peaks. Iga suuremat sorti tellimustöö allkirjastatakse  ka kirjalikus vormis, kus kõik ehitusprojekti määrused on selgesti välja toodud. 

Eskiisprojekt

Igasugune arhitektuurne projekteerimistöö saab alguse hetkeseisu kaardistamisest ja analüüsimisest. Enamasti eelneb eelprojektile mittekohustuslik eskiisprojekt, mille eesmärgiks on kirjeldada arhitektuurset üldideed. See aitab kliendil ka oma soove ja prioriteete paremini defineerida. Eskiis hõlmab endas ruumijaotuse planeerimist, mahtude ja üldise väljanägemise väljaselgitamist võrdluste näol. Kuigi see faas on kõige abstraktsem, on see ülimalt oluline, ning võtmekohaks kõikidele tulevastele staadiumitele. 

Enne eskiisprojekti tellimist tuleb kliendil muidugi anda ka lähteülesanne. Selle põhjal saab hakata arhitekt tööle sedasi , et ettekujutlus objektist vastaks ka projekteerimistingimustele. Seejärel on eskiisi ülesandeks välja selgitada, kas arhitekti ning kliendi visioonid ühtivad, ning kas on võimalik üksmeelele jõuda. Kui miski siinses fundamentaalses arusaamises ei kattu, siis väljendub see hilisemates staadiumites, kus muudatuste tegemine on üha keerulisem ja aeganõudvam. Sellise olukorra vältimiseks on tark muidugi enne tellimust põhjalik eeltöö teha ning arhitekti või büroo käekirjaga tutvuda.

Hange.ee - lihtsaim viis kvaliteetse ehitaja leidmiseks aastast 2005!

+ Lisa oma töö

Eelprojekt

See etapp kannab olulist rolli esmalt seetõttu, et selle põhjal saab esitada projekti kohalikule omavalitsusele, ning taotleda ehitusluba. Omavalitsus kontrollib, kas planeeritav objekt jääb seaduste ja õigusaktidega kooskõlla. 

Eelprojektis on kindlaks määratud objekti asetus krundil ning sealhulgas ka üldised otsused teede, parklate ja haljastuse osas. Hoonet kirjeldatakse plaanide, lõigete, vaadete ja vahel ka 3D visuaalide kaudu. Selles etapis hõlmab komplekt peale üldidee kujutamise juba ka täpsemaid tehnilisi kirjeldusi. Seda nii välisviimistluse, konstruktsioonide, veevarustuse ja kanalisatsiooni, kütte ja ventilatsiooni ning elektri-ja nõrkvoolupaigaldiste osas. Eriosasid kirjeldatakse selles etapis küll aga üksnes seletuskirja abil. Seega puudub nimetatud etapis kvaliteetse ehitamise jaoks kogu vajalik detailsusaste, nagu näiteks sõlmkohtade ja tehnosüsteemide osas. Küll aga on joonistel kujutatud mööbli ligikaudne paiknemine, et mõista ruumide funktsiooni. 

Eelprojekt peaks küll aga olema sedavõrd selge, et selle põhjal saaks arvutada hoone energiatõhususe. Kui eelprojektiga ollakse ühel pool, on kergem saada aimdus ka ligikaudsetest üldkuludest. See on oluline, et klient saaks siin etapis rahastusest lähtuvalt langetada täpsemaid otsuseid, mis projekteerimist puudutavad.

Põhiprojekt

Siinkohal on projekt arendatud sellise detailsusastmeni, mille põhjal on võimalik arvutada täpsed töömahud, eelarveline hind ja jõuda ehitushanke korraldamiseni. Kui aega on võib sellega oodata kuni tööprojekti valmimiseni, sest siis on teabe hulk suurem. Küll aga võimaldab hinnapakkumiste küsimine varasemas faasis kaaluda alternatiivettepanekute rakendamist selle asemele, et seda teha hilisemas tööprojektis.

Põhiprojekti etapis tuleb arhitektidel kindlasti teha tihedat koostööd ka eriosade projekteerijatega, et tagada terviku harmoonia. Põhiprojektid on niivõrd täpsed, et neis kajastub põhiline ehitamiseks vajalik teave. Selles komplektis on täiendavalt kirjeldatud kõik tehnilised parameetrid nagu materjalid, gabariidid, läbimõõdud ja arvutused, näiteks kalded ja õhuhulgad. Välja on joonestatud ka näiteks betoonvahelaed, tähtsad sõlmkohad ning soklid, räästad ja fermid.

Tööprojekt

See viimane etapp on kõige olulisem just ehitajatele, sest just seal on kõik sõlmekohad ja detaililahendused üksikasjalikult välja joonestatud. Tööprojekt ongi nimelt ehitamise aluseks ja siinkohal on otsustatud ka täpsete toodete ning materjalide osas, mis kasutusse tulevad. Lisaks on otsustatud spetsiifiliste uste, akende ja treppide tootjate kasuks ning välja on valitud valgustid, ventilaatorid jne.

Kõik, mis sisaldub tööprojekti joonistes peab olema selge see tähendab, et ei tohi jätta ruumi vääriti mõistmisele nii ehitaja kui kliendi puhul. Et vältida hilisemaid kulukaid parandusi ja tagada ladus töökulg võiks töövõtuleping põhineda just sellel projekti etapi põhjal.

Kokkuvõtteks

Ehituslik projekteerimine on üks mahukas protsess, mille vältel kooskõlastatakse kõik selle etapid ja selle tulemusel valmib terviklik hoone. Kvaliteetne ja detailne projekteerimine juba projekti algetappides lubab hoiduda kulukatest vigadest hilisemates faasides. Olenevalt töö mahust ja eripärast nõuab ehitusprojekti koostamine ka erinevaid pädevaid eksperte — arhitekte, insenere ja ehituskonsultante, kes on adekvaatsed projekti koostamaks ja hindamaks. Muidugi mõista, nõuab hoolikas analüüsimistöö ja kõrgtasemel tulem ka piisavalt aega ning rahalist ressurssi, sest üsna tihti on ju tegu rätsepatööga! 

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge