Hange.ee kasutajalepingu tingimused

Registreerudes internetilehekülje www.hange.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Kasutustingimused) ja nõustud Kasutustingimustega ning kohustud Kasutustingimusi täitma alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad internetikeskkonna www.hange.ee kasutamisel selle omaniku OÜ Glorious Trade (registrikood 11166318) ja Kasutaja vahel.

1.2. Kasutustingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1.2.1. Hange.ee – OÜ-le Glorious Trade kuuluv ja internetiaadressil www.hange.ee asuv virtuaalne iseteeninduskeskkond, mida Kasutaja saab kasutada hanke kuulutuse avaldamiseks, omavahel suhtlemiseks, pakkumise tegemiseks, Hanke võitja valimiseks ja teiste pakutavate teenuste kasutamiseks.

1.2.2. Kasutajakonto - Hange.ee kasutajaks registreeritud isiku kasutajatunnus koos salasõnaga;

1.2.3. Kasutaja - isik, kellel on Hange.ee kasutajakonto;

1.2.4. Hanke korraldaja – kasutaja, kes on Hange.ee keskkonda lisanud hanke kuulutuse;

1.2.5. Pakkuja – kasutaja, kes on teinud pakkumise Hange.ee keskkonnas Hanke korraldaja poolt lisatud hankele;

1.2.6. Hanke võitja – kasutaja, kes on Hanke korraldaja poolt valitud hanke võitjaks.

1.3. Hange.ee keskkonna kasutamise funktsionaalsused ja edasiarendused otsustab ainuisikuliselt OÜ Glorious Trade.

1.4. Lisaks Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja ja OÜ Glorious Trade vahelist õigussuhet Eesti Vabariigis kehtivad seadused, isikuandmete töötlemise põhimõtted, Hange.ee keskkonna kasutamise hinnakiri, hanke kuulutuse kohta käivad täpsemad tingimused ning reeglid ja väljakujunenud head tavad.

2. KASUTAJALEPINGU SISU

2.1. OÜ Glorious Trade poolt osutatava teenuse sisuks on Kasutajale virtuaalse iseteeninduskeskkonna Hange.ee kasutamiseks õiguste andmine. Hange.ee keskkonnas andmete avaldajaks loetakse Kasutajat.

2.2. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik sellest, et Hange.ee keskkond on virtuaalne iseteeninduskeskkond ning OÜ Glorious Trade ei osuta Hange.ee keskkonnas esindaja, maakleri, agendi vms vahendusteenust ja Kasutaja ei anna OÜ-le Glorious Trade sellise teenuse osutamiseks volitust. Ühtlasi kinnitab Kasutaja, et on teadlik sellest, et kõik Hange.ee keskkonnas esitatavad tahteavaldused teevad ja lepingud sõlmivad Kasutajad omavahel ning vastutavad nende nõuetekohase täitmise eest. Hanke korraldaja, pakkumise tegija ning Hanke võitja peavad arvestama omavahelises õigussuhtes võlaõigusseaduses sätestatuga.

3. OÜ GLORIOUS TRADE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. OÜ-l Glorious Trade on õigus:

3.1.1. kontrollida, et keskkonna kasutamine toimuks kooskõlas Kasutustingimustega. Rikkumise avastamisel võib OÜ Glorious Trade kasutada kõiki seaduses ja käesolevates Kasutustingimustes sätestatud õigusi.

3.1.2. nõuda Kasutajakonto loomisel isiku autentimist ja töödelda isikuandmeid seaduses ja Kasutustingimustes ja isikuandmete töötlemise põhimõtetes kokkulepitud tingimustel ja korras;

3.1.3. tutvuda talle sobival ajal Kasutaja poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtud materjalidega kontrollimaks, kas nimetatud materjalid pole vastuolus Kasutustingimustes kokkulepituga.

3.1.4. küsida Kasutajalt tasu Hange.ee keskkonna kasutamise eest vastavalt hinnakirjale, vt www.hange.ee/hinnakiri/;

3.1.5. pakkuda Kasutajale võimalust valida erinevate Hange.ee keskkonna kasutamise pakettide vahel;

3.1.6. tingimusteta ja viivitamatult peatada Hange.ee keskkonna kasutamise võimalus (Kasutaja blokeerida) juhul, kui Kasutaja eirab seadust või Kasutustingimusi või hanke kuulutuse kohta käivaid täpsemaid tingimusi ning reegleid või esineb põhjendatud kahtlus, et Kasutaja võib neid eirata;

3.1.7. anda oma usaldusväärsuse tõendamiseks hinnangut endale või endaga seotud isikule;

3.1.8. küsida Kasutajalt Kasutajakonto blokeerimise lõpetamise eest tasu;

3.1.9. eemaldada Hange.ee keskkonnast avaldatud hanke kuulutus, pakkumine ja muu informatsioon, kui see on vastuolus Kasutustingimustega, hanke kuulutuse kohta käivate täpsemate tingimuste ning reeglitega või heade kommetega või seadusega;

3.1.10. kustutada Kasutaja poolt Hange.ee keskkonda lisatud dokumendid, kui need sisaldavad isikuandmeid;

3.1.11. blokeerida Kasutaja Kasutajakonto juhul, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi või isikuandmete töötlemise põhimõtteid või hanke kuulutuse kohta käivaid täpsemaid tingimusi ning reegleid või väljakujunenud häid tavasid.

3.2. OÜ-l Glorious Trade on kohustus:

3.2.1. hooldada ning jälgida Hange.ee keskkonna toimimist ja nende Kasutajale kättesaadavust;

3.2.2. tagada Kasutaja abistamiseks klienditoe toimimine e-posti aadressil abi@hange.ee;

3.2.3. teha Hanke võitjale ligipääs Hanke korraldaja andmetele (nimi, e-posti aadress);

3.2.4. blokeerida Kasutaja avalduse alusel tema Kasutajakonto peale Kasutaja poolt kõikide kohustuste nõuetekohast täitmist.

4. PIIRANGUD KESKKONNA KASUTAMISEL

4.1. Hange.ee keskkonna kasutamine Eesti Vabariigi seadusandluse ning heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.

4.2. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on Hange.ee keskkonna kasutamisel keelatud alljärgnevalt loetletud teod:

4.2.1. juurdepääsu tekitamine internetivõrgus olevatele sellistele ressurssidele, millele juurdepääs ei ole Kasutajale lubatud;

4.2.2. autoriõigusega kaitstavate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, litsentside, tööstusdisaini vms intellektuaalomandi kasutamine, mille kasutamine ei ole Kasutajal lubatud, või viisil, kuidas ei ole lubatud;

4.2.3. arvutitehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;

4.2.4. selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad teenusserveritele ebanormaalset koormust;

4.2.5. arvutiviiruste või programmide, mis sisaldavad endas viirusi või mistahes muid koode, faile või programme ja/või selle osasid, mis on loodud segama, häirima või piirama telekommunikatsioonivõrgu, selle seadmete või kasutatava tarkvara funktsionaalsust, mistahes viisil levitamine;

4.2.6. julmuse, füüsilise või psüühilise vägivalla ning ebaseadusliku tegevuse propageerimine;

4.2.7. kas otseselt või kaudselt teistele internetivõrgus olevatele materjalidele viitamine, Kasutaja enda või mõne muu isiku või toote reklaamimine, välja arvatud juhul, kui see on lubatud käesolevates Kasutustingimustes;

4.2.8. Hange.ee keskkonda kasutades internetivõrgu töö või teiste Kasutajate häirimine;

4.2.9. Hange.ee keskkonda libapakkumise või libahanke sisestamine;

4.2.10. Kasutaja tahtlikult levitab Hange.ee keskkonnas valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt;

4.2.11. Hange.ee keskkonna reeglite rikkumine, mis on eraldi kirjas igas hankes.

4.3. Hange.ee keskkonda ei ole lubatud lisada Hanke dokumente, mis sisaldavad isikuandmeid (sh nimi, isikukood, kontaktandmed), kuna Hanke dokumendid on avalikult nähtavad ning otsingumootoritega leitavad nii hanke läbiviimise ajal kui ka peale hanke läbiviimist. Isikuandmeid sisaldavad ekslikult lisatud dokumendid tuleb Kasutajal Hanke dokumentide hulgast koheselt eemaldada. Hange.ee võib isikuandmeid sisaldavad dokumendid Hange.ee keskkonnast kustutada Kasutajat eelnevalt teavitamata.

5. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Kasutaja kohustub esitama Hange.ee kasutajaks registreerumisel tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja telefoni numbrit.

5.2. Hange.ee keskkonnas võib Kasutaja avaldada üksnes selliseid dokumente ja informatsiooni, mis on õiged ja mis pole seaduse või Kasutustingimustega keelatud.

5.3. Kasutaja kohustub mitte kasutama Hange.ee keskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.

5.4.  Kasutaja kohustub veenduma ja tagama, et Hange.ee keskkonna kasutamisega ei riku Kasutaja teise Kasutaja ja/või kolmanda isiku autori- ega ka muid  intellektuaalomandi õigusi. Nimetatud kohustuse rikkumise korral hüvitab Kasutaja sellega tekitatud kahju ja muud kulud. Hange.ee keskkonda autoriõigusega kaitstud teose avaldamisel annab Kasutaja OÜ-le Glorious Trade õiguse edastada Kasutaja poolt Hange.ee keskkonnas avaldatud teost igal viisil kolmandatele isikutele, sh teost reprodutseerida, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, täiendada, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse. Informatsiooni või materjalide avaldamisega Hange.ee keskkonnas kinnitab Kasutaja, et kõik avaldatuga seotud õigused kuuluvad talle või ta on saanud vastavate õiguste omajalt kõik vajalikud õigused andmete avaldamiseks Hange.ee keskkonnas.

5.5. Hange.ee keskkonnas kättesaadavaid hinnanguid (tagasiside) ei või kasutada ilma OÜ Glorious Trade eelneva nõusolekuta.

5.6. Kasutustingimustega nõustumisel annab Kasutaja OÜ-le Glorious Trade õiguse avaldada parema teenuse pakkumise eesmärgil Kasutaja poolt Hange.ee keskkonnas avaldatud kuulutust ka teistes internetikeskkondades.

5.7. Kasutaja kohustub hoidma Hange.ee kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust selliselt, et need ei satuks kolmandate isikute kätte ning e-posti teel viivitamatult informeerima OÜ-d Glorious Trade salasõna või kasutajatunnuse sattumisest kolmandate isikute kätte.

5.8. Kasutaja on kohustatud tasuma Hange.ee keskkonna kasutamise eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale 3 (kolme) päeva jooksul peale OÜ Glorious Trade poolt arve väljastamist. Tasu maksmine ja selle suurus ei sõltu sellest, kas Hanke võitja saab Hanke korraldaja poolt hanke kuulutuses avaldatud töö teostada või mitte või kas Hanke korraldaja ja Hanke võitja leppisid kokku teises hinnas. Erinevate pakettide pakkumisel võib OÜ Glorious Trade pakkuda Kasutajale erinevaid Hange.ee keskkonna kasutamise eest tasumise võimalusi.

5.9. Kasutaja kohustub mitte esitama nõudeid OÜ Glorious Trade vastu, v.a nõuded, mis tulenevad otseselt Kasutustingimustest.

6. VASTUTUS

6.1. OÜ Glorious Trade ei võta endale mistahes vastutust seoses Kasutaja võimalike kahjudega eelkõige alljärgnevatel juhtudel:

6.1.1. kui kahju on tekkinud OÜ-st Glorious Trade mitteolenevatel põhjustel, eelkõige häiretest Hange.ee keskkonna kasutamisel või kasutamise eeldusena toimivas internetiühenduses või Kasutaja e-posti teenusepakkuja tehnilises probleemis;

6.1.2. kui kahju on tekkinud OÜ-st Glorious Trade mitteolenevatel põhjustel Kasutaja informatsiooni edastamisviivituse või mahakustutamise tulemusena;

6.1.3. kui kahju on tekkinud volitamata isikute juurdepääsu tulemusena internetivõrgus asuvale informatsioonile või sellise informatsiooni muutmisel selleks volitamata isikute poolt;

6.1.4. kui Kasutajal on pretensioone Hange.ee keskkonna kaudu või nendega seoses esitatava või saadava informatsiooni, teenuste või toodete kättesaadavuse, oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes;

6.1.5. kui Hange.ee keskkonnas on Kasutaja poolt avaldatud ebaõigeid andmeid (sh Kasutaja enda kohta) ja/või dokumente või on avaldatud andmeid ja/või dokumente milleks Kasutajal puudub seadusest või Kasutustingimustest tulenev õigus;

6.1.6. kui Hanke võitja või Hanke korraldaja ei täida seadust (näiteks Hanke võitjal puuduvad nõutavad registreeringud ehitustööde teostamiseks) või Kasutustingimusi.

6.2. Kasutaja vastutab muuhulgas iseseisvalt ja täielikult:

6.2.1. tema poolt Hange.ee kasutamisel esitatavate andmete ja informatsiooni sisu õigsuse eest ning nende vastavuse eest Kasutustingimustes ja seaduses sätestatule;

6.2.2. Hange.ee keskkonna kasutamise eesmärkide kuritarvitamise eest;

6.2.3. kahjude eest, mis tekivad Kasutajale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses seaduse või käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega Kasutaja poolt.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kasutaja annab OÜ-le Glorious Trade nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt Eestis kehtivale seadusele ja OÜ Glorious Trade isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Kasutaja kinnitab Kasutustingimustega nõustumisel, et on isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ja nendega nõus.

8. KASUTUSTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

8.1. Kasutustingimused jõustuvad Hange.ee keskkonda Kasutajakonto loomisest alates ja kehtivad tähtajatult.

8.2. OÜ-l Glorious Trade on õigus ilma Kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida teenuste sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, Hange.ee keskkonna menüüstruktuure, dokumentatsiooni jms. Muudatused loetakse Kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Hange.ee keskkonda.

8.3. OÜ-l Glorious Trade on õigus teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta ning täiendada.

8.4. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutajaga toimub elektroonilises vormis Kasutaja poolt Kasutustingimustes esitatud kontaktandmetel.

8.5. Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Hange.ee keskkonnas.

8.6. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega hinnakirjas ja/või Kasutustingimustes Hange.ee keskkonna kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

8.7. Kasutustingimuste või hinnakirja muudatusega mittenõustumisel ei ole Kasutajal õigust kasutada Hange.ee keskkonda või on teenuse kasutamine piiratud.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Hange.ee kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja OÜ Glorious Trade lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tartu Maakohus.

9.2. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja OÜ Glorious Trade vaheliste Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on igal ajal õigus Hange.ee kasutajaleping üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused OÜ Glorious Trade ja teiste Kasutajate ees.

9.3. Kasutustingimustega nõustumisel ja/või Hange.ee keskkonna kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on Kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud, nendest aru saanud ning nõustub, et Kasutustingimused on talle täitmiseks kohustuslikud. Kasutustingimustega nõustumisel muutuvad tingimused Kasutaja ja OÜ Glorious Trade vahel sõlmitud siduvaks lepinguks, mis reguleerib Hange.ee keskkonna kasutamist.